CHIA NHÓM Y HỌC DỰ PHÒNG K39 (NĂM THỨ 6) - HỌC KỲ 2
Học phần: ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN 1


MÔ TẢ
Học phần định hướng cơ bản 1 & 2 được chia thành 2 nhóm lớn (nhóm A và nhóm B);
- HP ĐHCB 1: Nhóm A (5 nhóm nhỏ); Nhóm B (5 nhóm nhỏ)
- HP ĐHCB 2: Nhóm A (9 nhóm nhỏ); Nhóm B (8 nhóm nhỏ)
*Tập huấn trên giảng đường: 21/01/2019 --> 26/01/2019;
Các buổi tập huấn được xem như là buổi thực hành cộng đồng chính thức.
Vắng xem như không đạt và học lại vào năm sau.

Thời gian tạo nhóm: Từ 07-01-2019 15:00:00 Đến 08-01-2019 22:30:00.

Được tạo tối đa 10 nhóm. Mỗi nhóm 10 sinh viên
Trong đó, có 3 nhóm có thể có 11 sinh viên (Số lượng hiện tại 2/3)

MSSV
 
Họ và Tên
 
Điện thoại cá nhân
 
Tình trạng
 
[ Chưa có nhóm ] - Bạn có thể TẠO NHÓM hoặc GIA NHẬP NHÓM