:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ >> Thống kê lịch sử giao dịch SMS YHDP.VN
LỊCH SỬ GIAO DỊCH HỆ THỐNG SMS PRO LỚP YHDP39 (Brandname: YHDP.VN)
STT Ngày GD Nội dung Khoản Số tiền Người thực hiện Ngày cập nhật Giờ cập nhật Chứng từ
1
19/04/2016 Khởi tạo và nạp tiền vào hệ thống SMS PRO
+
+302.075đ
Lớp trưởng
20-04-2016
18:44:25
2
19/04/2016 Phí giao dịch Quốc tế & Phí hoán đổi ngoại tệ do giao dịch bằng cổng thanh toán Quốc tế PAYPAL
-
-22.075đ
Lớp trưởng
20-04-2016
18:49:51
3
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
22:28:21
4
20/04/2016 Test và debug hệ thống
-
-1.680đ
Hệ thống
20-04-2016
22:33:52
5
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
22:40:17
6
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
22:58:51
7
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
23:08:01
8
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
23:08:14
9
20/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
20-04-2016
23:08:29
10
23/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
23-04-2016
06:09:44
11
23/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
23-04-2016
06:09:56
12
23/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
23-04-2016
06:11:40
13
17/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
17-05-2016
20:59:18
14
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:03:53
15
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:19:46
16
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:25:31
17
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:27:05
18
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:30:03
19
21/06/2016 Gửi SMS: BS Đặng Hồng Quân (BM Ngoại)
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:45:57
20
21/06/2016 Gửi SMS: BS Võ Hoàng Nghĩa (BM Nội)
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:46:06
21
21/06/2016 Gửi SMS: BS Thái Thị Ngọc Thúy (BM YXHH)
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:46:20
22
21/06/2016 Gửi SMS: BS Phạm Trung Tín (YTCC)
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
14:46:26
23
21/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-06-2016
15:05:33
24
29/06/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
29-06-2016
13:37:02
25
29/06/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
29-06-2016
13:37:02
26
02/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
02-07-2016
06:02:03
27
07/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
07-07-2016
06:02:06
28
14/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-07-2016
06:02:03
29
14/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-07-2016
06:02:03
30
15/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-07-2016
06:02:03
31
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:13:04
32
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:13:34
33
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:13:44
34
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:13:55
35
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:14:06
36
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:14:17
37
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:14:27
38
19/07/2016 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
19-07-2016
11:14:37
39
20/07/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
20-07-2016
06:02:02
40
16/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
16-08-2016
06:02:03
41
20/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
20-08-2016
06:02:02
42
23/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-08-2016
06:02:02
43
23/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-08-2016
06:02:02
44
28/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
28-08-2016
06:02:02
45
28/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
28-08-2016
06:02:02
46
29/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
29-08-2016
06:02:01
47
30/08/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
30-08-2016
06:02:02
48
03/09/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
03-09-2016
06:02:01
49
05/09/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
05-09-2016
06:02:02
50
08/09/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
08-09-2016
06:02:02
51
04/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
04-10-2016
12:08:56
52
06/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
06-10-2016
06:02:02
53
09/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
09-10-2016
06:02:03
54
10/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-10-2016
06:02:02
55
10/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-10-2016
06:02:02
56
10/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-10-2016
06:02:02
57
10/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-10-2016
06:02:02
58
13/10/2016 Gửi SMS: BS Mỹ (BM Nội)
-
-560đ
Thành viên
13-10-2016
06:04:21
59
14/10/2016 Gửi SMS: BS Hiền (BM Nội)
-
-560đ
Thành viên
14-10-2016
08:14:22
60
19/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
19-10-2016
06:02:03
61
21/10/2016 Gửi SMS: BS Hiền (BM Nội)
-
-560đ
Thành viên
21-10-2016
07:36:26
62
21/10/2016 Gửi SMS: BS Khang (BM Nội)
-
-560đ
Thành viên
21-10-2016
07:38:37
63
22/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
22-10-2016
06:02:02
64
23/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-10-2016
06:02:01
65
23/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-10-2016
06:02:01
66
27/10/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
27-10-2016
06:02:03
67
03/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
03-11-2016
06:02:02
68
10/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-11-2016
06:02:02
69
16/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
16-11-2016
06:02:03
70
17/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
17-11-2016
06:02:03
71
19/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
19-11-2016
06:02:02
72
22/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
22-11-2016
06:02:02
73
25/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
25-11-2016
06:02:02
74
30/11/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
30-11-2016
06:02:02
75
01/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-12-2016
06:02:03
76
01/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-12-2016
06:02:03
77
01/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-12-2016
13:02:01
78
01/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-12-2016
13:02:01
79
02/12/2016 Balance system
-
-1.680đ
Hệ thống
02-12-2016
00:00:00
80
06/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
06-12-2016
06:02:02
81
21/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
21-12-2016
06:02:02
82
22/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
22-12-2016
06:02:02
83
24/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
24-12-2016
06:02:02
84
25/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
25-12-2016
06:02:01
85
28/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
28-12-2016
06:02:01
86
29/12/2016 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
29-12-2016
06:02:02
87
01/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-01-2017
06:02:02
88
06/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
06-01-2017
06:02:01
89
09/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
09-01-2017
06:02:02
90
10/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-01-2017
06:02:02
91
15/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-01-2017
06:02:02
92
15/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-01-2017
06:02:02
93
18/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
18-01-2017
06:02:01
94
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:35:57
95
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:36:13
96
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:36:47
97
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:37:12
98
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:37:38
99
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:38:11
100
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
18-01-2017
10:38:30
101
19/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
19-01-2017
06:02:01
102
22/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
22-01-2017
06:02:03
103
25/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
25-01-2017
06:02:01
104
25/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
25-01-2017
06:02:01
105
28/01/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
28-01-2017
06:02:01
106
05/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
05-02-2017
06:02:01
107
07/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
07-02-2017
06:02:01
108
07/02/2017 Gửi SMS: BS Trương Thành Nam (BM Dinh dưỡng)
-
-560đ
Thành viên
07-02-2017
10:59:50
109
07/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
07-02-2017
11:09:18
110
11/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
11-02-2017
06:02:02
111
14/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-02-2017
06:02:01
112
15/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-02-2017
06:02:02
113
20/02/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
20-02-2017
06:02:02
114
24/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
24-02-2017
07:17:16
115
24/02/2017 Gửi SMS: ThS.BS. Nguyễn Tâm Từ (BM Chấn Thương Chỉnh Hình)
-
-560đ
Thành viên
24-02-2017
07:19:00
116
01/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-03-2017
06:02:02
117
02/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
02-03-2017
06:02:01
118
04/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
04-03-2017
06:02:07
119
09/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
09-03-2017
06:02:02
120
12/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
12-03-2017
06:02:01
121
13/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
13-03-2017
06:02:01
122
15/03/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-03-2017
06:02:01
123
27/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
27-03-2017
10:59:38
124
27/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
27-03-2017
20:56:32
125
31/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
31-03-2017
01:04:10
126
31/03/2017 Gửi SMS: BS Trần Văn Nguyên (BM Ngoại)
-
-560đ
Thành viên
31-03-2017
08:34:09
127
31/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
31-03-2017
08:34:25
128
06/04/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
06-04-2017
06:02:01
129
07/04/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
07-04-2017
06:02:01
130
08/04/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
08-04-2017
23:10:57
131
13/04/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
13-04-2017
06:02:01
132
17/04/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
17-04-2017
06:02:02
133
21/04/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-04-2017
01:08:41
134
21/04/2017 Gửi SMS: BS Trần Huỳnh Tuấn (BM Ngoại)
-
-560đ
Thành viên
21-04-2017
10:56:34
135
21/04/2017 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
21-04-2017
10:56:47
136
24/04/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
24-04-2017
06:02:02
137
08/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
08-05-2017
06:02:01
138
10/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
10-05-2017
06:02:02
139
16/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
16-05-2017
06:02:02
140
18/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
18-05-2017
06:02:02
141
19/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
19-05-2017
06:02:01
142
21/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
21-05-2017
06:02:01
143
22/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
22-05-2017
06:02:02
144
23/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-05-2017
06:02:02
145
23/05/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
23-05-2017
06:02:02
146
01/06/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
01-06-2017
06:02:01
147
03/06/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
03-06-2017
06:02:01
148
29/06/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
29-06-2017
06:02:05
149
02/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
02-07-2017
06:02:01
150
07/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
07-07-2017
06:02:02
151
14/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-07-2017
06:02:02
152
14/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-07-2017
06:02:02
153
15/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
15-07-2017
06:02:01
154
20/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
20-07-2017
06:02:02
155
26/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
26-07-2017
06:02:02
156
26/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
26-07-2017
06:02:02
157
28/07/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
28-07-2017
06:02:03
158
02/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
02-08-2017
06:02:02
159
03/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
03-08-2017
06:02:01
160
04/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
04-08-2017
06:02:03
161
08/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
08-08-2017
06:02:02
162
12/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
12-08-2017
06:02:02
163
14/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
14-08-2017
06:02:02
164
16/08/2017 SMS Chúc mừng sinh nhật Member
-
-560đ
Hệ thống
16-08-2017
06:02:04
165
07/03/2018 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
07-03-2018
15:07:52
166
12/04/2018 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
12-04-2018
20:38:58
167
14/08/2018 Thành viên gửi SMS
-
-560đ
Thành viên
14-08-2018
21:36:07
Số dư hiện tại của hệ thống (tạm tính):
+185.360