:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ >> Thống kê lịch sử giao dịch SMS System
LỊCH SỬ GIAO DỊCH HỆ THỐNG SMS LỚP YHDP39
STT Ngày GD Nội dung Khoản Số tiền Người thực hiện Ngày cập nhật Giờ cập nhật Chứng từ
1
21/02/2016 Cài đặt và nạp tiền vào hệ thống SMS nội bộ YHDP39
+
+115.000đ
Lớp trưởng
21-02-2016
03:54:35
2
21/02/2016 Gửi thông báo Nhóm 1,2,3
-
-20.800đ
Lớp trưởng
27-03-2016
05:35:50
3
21/02/2016 Test hệ thống
-
-1.230đ
Lớp trưởng
27-03-2016
05:40:06
4
23/02/2016 Gửi thông báo Nhóm 1,2,3
-
-20.800đ
Lớp trưởng
27-03-2016
05:36:31
5
07/03/2016 Gửi thông báo Nhóm 1,2,3
-
-20.800đ
Lớp trưởng
27-03-2016
05:37:25
6
08/03/2016 Gửi thông báo Nhóm 1,2,3
-
-20.800đ
Lớp trưởng
27-03-2016
05:38:31
7
27/03/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.700đ
Lớp trưởng
27-03-2016
06:15:14
8
27/03/2016 Nạp tiền vào hệ thống SMS
+
+200.000đ
Lớp trưởng
27-03-2016
06:36:22
9
27/03/2016 Phí dịch vụ = 1.000đ + 1% trên tổng số tiền nạp (200.000đ)
-
-3.000đ
Lớp trưởng
27-03-2016
06:46:08
10
27/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
27-03-2016
06:53:22
11
27/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
27-03-2016
14:24:53
12
28/03/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.350đ
Lớp trưởng
28-03-2016
17:26:56
13
30/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
30-03-2016
19:21:11
14
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
03:36:00
15
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
03:38:13
16
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
03:43:43
17
31/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
31-03-2016
06:43:36
18
31/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
31-03-2016
06:44:05
19
31/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
31-03-2016
06:44:30
20
31/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
31-03-2016
06:47:35
21
31/03/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.350đ
Lớp trưởng
31-03-2016
08:36:12
22
31/03/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
31-03-2016
11:30:36
23
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
12:00:24
24
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
13:01:21
25
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
13:32:08
26
31/03/2016 SMS hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
31-03-2016
13:58:41
27
01/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-04-2016
16:16:46
28
01/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-04-2016
17:38:00
29
01/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-04-2016
17:43:33
30
01/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-04-2016
17:45:39
31
03/04/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.350đ
Lớp trưởng
03-04-2016
11:58:12
32
03/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
03-04-2016
20:23:23
33
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
20:36:16
34
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
20:42:29
35
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
20:52:02
36
03/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
03-04-2016
20:52:19
37
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
20:53:23
38
03/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
03-04-2016
20:54:14
39
03/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
03-04-2016
20:55:55
40
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
21:22:00
41
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:22:02
42
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:22:05
43
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:22:11
44
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:26:24
45
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:26:32
46
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
03-04-2016
21:36:45
47
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
21:51:58
48
03/04/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
03-04-2016
21:52:01
49
03/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
03-04-2016
22:09:13
50
04/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
04-04-2016
11:54:37
51
05/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
05-04-2016
12:16:08
52
06/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
06-04-2016
12:15:50
53
07/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
07-04-2016
12:18:56
54
08/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
08-04-2016
11:59:09
55
15/04/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
15-04-2016
04:25:05
56
19/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
19-04-2016
11:43:11
57
20/04/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
BT Chi Đoàn (cũ)
20-04-2016
17:39:27
58
22/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
22-04-2016
19:12:34
59
25/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
25-04-2016
11:34:09
60
27/04/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
27-04-2016
08:23:35
61
29/04/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
29-04-2016
10:40:46
62
30/04/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
30-04-2016
15:19:34
63
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:45:45
64
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:45:53
65
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:00
66
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:06
67
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:15
68
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:21
69
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:29
70
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:36
71
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:42
72
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:52
73
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:46:59
74
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:07
75
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:14
76
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:20
77
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:32
78
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:37
79
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:45
80
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:49
81
01/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-05-2016
17:47:54
82
01/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
01-05-2016
23:28:54
83
01/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
01-05-2016
23:31:19
84
01/05/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
01-05-2016
23:38:47
85
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
02-05-2016
09:13:47
86
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
02-05-2016
09:13:59
87
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
02-05-2016
14:33:20
88
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
02-05-2016
16:13:08
89
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
02-05-2016
18:15:58
90
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
02-05-2016
20:17:00
91
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
02-05-2016
20:35:30
92
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
02-05-2016
20:35:39
93
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
02-05-2016
20:35:49
94
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
02-05-2016
20:35:55
95
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
02-05-2016
20:36:00
96
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
02-05-2016
20:37:10
97
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
02-05-2016
20:37:17
98
02/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
02-05-2016
20:37:23
99
02/05/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
02-05-2016
23:10:39
100
04/05/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-6.450đ
Nhóm trưởng Nhóm 3
04-05-2016
07:21:06
101
05/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
05-05-2016
14:56:32
102
05/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
05-05-2016
17:35:19
103
05/05/2016 Nạp tiền vào hệ thống SMS
+
+200.000đ
Lớp trưởng
05-05-2016
19:31:43
104
07/05/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
07-05-2016
11:50:49
105
08/05/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
08-05-2016
12:59:56
106
08/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
08-05-2016
20:47:32
107
08/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
08-05-2016
20:50:31
108
08/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
08-05-2016
23:06:18
109
08/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
08-05-2016
23:06:54
110
09/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-05-2016
19:37:25
111
09/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-05-2016
19:38:34
112
09/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
09-05-2016
20:13:58
113
11/05/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
11-05-2016
12:49:16
114
19/05/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
19-05-2016
10:34:03
115
22/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
22-05-2016
22:47:48
116
22/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
22-05-2016
22:48:10
117
22/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
22-05-2016
22:48:27
118
22/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
22-05-2016
22:48:53
119
26/05/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
26-05-2016
12:23:23
120
01/06/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
01-06-2016
12:29:29
121
01/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
01-06-2016
12:43:01
122
01/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-06-2016
12:44:38
123
01/06/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
01-06-2016
12:44:52
124
05/06/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.400đ
Lớp trưởng
05-06-2016
12:55:28
125
08/06/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
08-06-2016
12:49:19
126
25/06/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-6.050đ
Nhóm trưởng Nhóm 1
25-06-2016
12:05:37
127
27/06/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-6.450đ
Nhóm trưởng Nhóm 3
27-06-2016
08:31:47
128
03/07/2016 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-5.900đ
Nhóm trưởng Nhóm 2
03-07-2016
19:16:49
129
20/08/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.350đ
Lớp trưởng
20-08-2016
15:40:21
130
22/08/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.350đ
Lớp trưởng
22-08-2016
08:20:16
131
03/09/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
03-09-2016
10:16:27
132
03/09/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
03-09-2016
10:18:39
133
07/09/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.150đ
Lớp trưởng
07-09-2016
18:07:46
134
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
11:14:14
135
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
11:16:16
136
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
12:49:50
137
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
19:51:10
138
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
20:12:08
139
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
21:44:28
140
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
12-09-2016
21:44:33
141
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
12-09-2016
21:44:41
142
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
12-09-2016
21:44:52
143
12/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
12-09-2016
21:44:58
144
13/09/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
13-09-2016
07:21:39
145
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
09:30:35
146
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
09:30:42
147
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
09:30:54
148
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:31:01
149
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
09:31:32
150
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:31:45
151
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:31:59
152
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:32:44
153
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:33:09
154
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
09:36:33
155
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:36:55
156
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:37:01
157
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:37:06
158
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:37:17
159
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
09:39:45
160
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:16:37
161
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:17:54
162
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:10
163
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:14
164
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:19
165
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:26
166
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:31
167
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:34
168
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:35:38
169
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:36:00
170
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:36:04
171
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
11:36:07
172
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
11:36:10
173
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
12:19:40
174
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
12:19:48
175
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
12:19:55
176
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
13:05:35
177
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
14:03:29
178
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
14:06:20
179
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
15:24:28
180
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
17:04:46
181
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
17:28:05
182
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
18:24:06
183
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
18:52:51
184
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
18:52:55
185
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
18:52:58
186
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
18:53:02
187
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
18:53:06
188
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:07:49
189
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:08:05
190
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:08:10
191
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
19:08:16
192
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
19:08:21
193
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
19:08:29
194
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:22:33
195
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:45:28
196
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
19:56:27
197
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
19:59:12
198
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
20:06:40
199
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
21:53:59
200
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
21:54:15
201
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
21:54:17
202
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
21:54:20
203
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
21:54:23
204
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
13-09-2016
21:54:31
205
13/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
13-09-2016
22:21:18
206
14/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
14-09-2016
07:29:01
207
14/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
14-09-2016
08:23:51
208
14/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
14-09-2016
08:29:29
209
14/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
14-09-2016
08:29:40
210
14/09/2016 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-150đ
Hệ thống
14-09-2016
10:00:51
211
24/09/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
24-09-2016
06:50:00
212
01/10/2016 Thành viên gửi SMS
-
-300đ
Thành viên
01-10-2016
22:31:24
213
01/10/2016 Thành viên gửi SMS
-
-300đ
Thành viên
01-10-2016
22:32:10
214
01/10/2016 Thành viên gửi SMS
-
-300đ
Thành viên
01-10-2016
22:32:38
215
01/10/2016 Thành viên gửi SMS
-
-400đ
Thành viên
01-10-2016
22:32:51
216
06/10/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.200đ
Lớp trưởng
06-10-2016
11:35:59
217
10/10/2016 Nạp tiền vào hệ thống SMS
+
+300.000đ
Lớp trưởng
10-10-2016
16:48:20
218
21/10/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-18.200đ
UV Chi Đoàn (cũ)
21-10-2016
06:44:04
219
30/10/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
30-10-2016
21:00:11
220
18/11/2016 Thành viên gửi SMS
-
-150đ
Thành viên
18-11-2016
12:06:18
221
10/12/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
10-12-2016
18:51:32
222
12/12/2016 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
12-12-2016
15:02:53
223
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
30-12-2016
12:17:45
224
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
30-12-2016
12:17:55
225
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
30-12-2016
12:18:01
226
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
30-12-2016
12:18:16
227
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
30-12-2016
12:18:23
228
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
30-12-2016
12:18:39
229
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
30-12-2016
12:18:52
230
30/12/2016 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
30-12-2016
12:19:02
231
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
18-01-2017
11:03:22
232
18/01/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
18-01-2017
12:51:44
233
07/02/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
07-02-2017
20:08:56
234
08/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
08-02-2017
20:27:00
235
08/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
08-02-2017
20:36:49
236
08/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
08-02-2017
20:41:31
237
08/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
08-02-2017
22:03:35
238
08/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
08-02-2017
22:03:43
239
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:15:59
240
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:16:05
241
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:16:21
242
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:17:04
243
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-02-2017
21:17:47
244
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:34:35
245
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-02-2017
21:34:43
246
09/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
09-02-2017
02:18:08
247
09/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-02-2017
09:13:03
248
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-02-2017
15:43:01
249
09/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-02-2017
17:42:07
250
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:15:18
251
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:15:24
252
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-02-2017
21:15:31
253
09/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
09-02-2017
21:15:50
254
10/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
10-02-2017
22:09:17
255
10/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
10-02-2017
22:09:25
256
10/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
10-02-2017
22:09:34
257
10/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
10-02-2017
22:09:41
258
24/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
24-02-2017
19:20:45
259
24/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
24-02-2017
19:22:32
260
27/02/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
27-02-2017
08:08:28
261
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
11:18:35
262
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
17:00:18
263
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
17:00:25
264
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
17:01:01
265
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
17:55:59
266
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:06:31
267
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:31:49
268
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:31:57
269
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:17
270
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:24
271
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:28
272
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:36
273
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:43
274
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:48
275
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:52
276
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:55
277
27/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-02-2017
23:32:59
278
28/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-200đ
Hệ thống
28-02-2017
02:16:08
279
28/02/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
28-02-2017
11:53:35
280
28/02/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
28-02-2017
19:59:13
281
28/02/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-02-2017
21:04:28
282
01/03/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
01-03-2017
10:53:39
283
02/03/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
02-03-2017
18:54:23
284
06/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
06-03-2017
08:33:21
285
06/03/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
06-03-2017
08:34:12
286
06/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
06-03-2017
18:05:31
287
16/03/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
16-03-2017
11:40:46
288
19/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
19-03-2017
12:03:22
289
19/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
19-03-2017
12:03:39
290
19/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
19-03-2017
12:03:46
291
19/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
19-03-2017
12:03:54
292
19/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-200đ
Thành viên
19-03-2017
12:04:14
293
20/03/2017 Gửi SMS thông báo: CẢ LỚP
-
-23.300đ
Lớp trưởng
20-03-2017
09:49:30
294
23/03/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
23-03-2017
06:58:46
295
24/03/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-7.700đ
Lớp trưởng
24-03-2017
10:03:31
296
24/03/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-7.300đ
Lớp trưởng
24-03-2017
10:03:39
297
24/03/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-8.300đ
Lớp trưởng
24-03-2017
10:03:46
298
19/04/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-7.700đ
Lớp trưởng
19-04-2017
10:52:13
299
19/04/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-7.300đ
Lớp trưởng
19-04-2017
10:52:28
300
19/04/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-8.300đ
Lớp trưởng
19-04-2017
10:52:42
301
09/05/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-05-2017
19:42:41
302
09/05/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
09-05-2017
19:50:16
303
11/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
11-05-2017
11:08:11
304
11/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
11-05-2017
11:08:15
305
11/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
11-05-2017
11:08:21
306
23/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
23-05-2017
12:06:31
307
23/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
23-05-2017
12:06:36
308
23/05/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
23-05-2017
12:14:50
309
23/05/2017 Nạp tiền vào hệ thống SMS (+200k)
+
+200.000đ
Lớp trưởng
23-05-2017
12:15:37
310
03/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
03-07-2017
19:54:27
311
03/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
03-07-2017
19:54:39
312
03/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
03-07-2017
19:54:44
313
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
16:14:54
314
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
16:15:08
315
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
16:15:24
316
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
21:57:56
317
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
21:58:15
318
12/07/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
BT Chi Đoàn (cũ)
12-07-2017
21:58:25
319
17/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
17-08-2017
12:26:05
320
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
28-08-2017
08:20:12
321
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
28-08-2017
08:20:19
322
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
28-08-2017
08:20:24
323
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
28-08-2017
09:06:52
324
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
28-08-2017
09:06:58
325
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
28-08-2017
09:07:04
326
28/08/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
28-08-2017
09:07:09
327
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:37
328
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:40
329
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:43
330
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:48
331
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:51
332
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:54
333
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:26:57
334
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
10:40:43
335
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:13
336
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:22
337
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:30
338
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:39
339
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:46
340
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:07:50
341
28/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-08-2017
15:09:50
342
28/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
28-08-2017
23:05:22
343
28/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
28-08-2017
23:05:38
344
28/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
28-08-2017
23:05:51
345
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:02:27
346
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:07:05
347
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:11:02
348
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:22:42
349
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:22:47
350
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
10:30:38
351
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
12:02:31
352
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
12:02:39
353
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
12:03:02
354
30/08/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
30-08-2017
21:03:11
355
31/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
31-08-2017
19:42:49
356
31/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
31-08-2017
21:36:31
357
31/08/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
31-08-2017
21:36:48
358
27/11/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
27-11-2017
17:52:49
359
27/11/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
27-11-2017
17:52:55
360
27/11/2017 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
27-11-2017
17:53:00
361
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:32:36
362
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:33:36
363
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:59:35
364
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:59:40
365
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:59:44
366
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
18:59:49
367
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:00:14
368
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:14:16
369
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:40
370
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:43
371
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:44
372
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:46
373
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:46
374
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:47
375
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:47
376
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:49
377
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:49
378
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:50
379
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
19:56:51
380
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
20:18:06
381
27/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
27-11-2017
20:19:11
382
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
05:03:47
383
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:36:43
384
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:36:51
385
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:36:55
386
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:06
387
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:10
388
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:14
389
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:18
390
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:23
391
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:29
392
28/11/2017 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
28-11-2017
08:37:34
393
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:43:58
394
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:11
395
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:26
396
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:34
397
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:44
398
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:51
399
25/12/2017 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
25-12-2017
08:44:57
400
23/01/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
23-01-2018
10:51:04
401
23/01/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
23-01-2018
10:51:10
402
23/01/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
23-01-2018
10:51:16
403
24/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
24-01-2018
19:59:02
404
24/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
24-01-2018
19:59:08
405
24/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
24-01-2018
20:24:20
406
24/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
24-01-2018
20:24:24
407
24/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
24-01-2018
21:53:00
408
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
05:05:46
409
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
05:05:58
410
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
05:06:08
411
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
05:06:13
412
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
05:06:20
413
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
07:49:19
414
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
07:49:24
415
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
07:49:26
416
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
08:50:59
417
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
08:51:04
418
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
11:42:43
419
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
11:42:46
420
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
11:42:48
421
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:38:28
422
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:38:35
423
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:38:43
424
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:38:51
425
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:21
426
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:25
427
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:28
428
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:32
429
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:35
430
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:38
431
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
20:40:43
432
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:19
433
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:24
434
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:28
435
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:32
436
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:35
437
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:45
438
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:46
439
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:46
440
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:46
441
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:46
442
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:53
443
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:44:57
444
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:01
445
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:38
446
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:42
447
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:47
448
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:50
449
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:53
450
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:45:57
451
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:46:00
452
25/01/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
25-01-2018
21:46:03
453
02/02/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
02-02-2018
10:14:37
454
07/03/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
07-03-2018
10:37:18
455
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
16:13:24
456
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
16:13:26
457
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
16:13:26
458
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
16:13:28
459
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
16:13:29
460
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
17:40:01
461
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
17:40:05
462
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
18:14:58
463
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:20:47
464
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:20:52
465
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:21:10
466
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:22:46
467
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:17
468
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:25
469
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:35
470
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:42
471
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:47
472
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:24:57
473
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:58:18
474
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
20:58:21
475
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
21:47:38
476
13/03/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
13-03-2018
22:20:21
477
12/04/2018 Nạp tiền SMS vào hệ thống
+
+300.000đ
Lớp trưởng
12-04-2018
20:15:24
478
02/05/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
02-05-2018
14:59:12
479
17/05/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
17-05-2018
02:15:23
480
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:01:30
481
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:01:35
482
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:01:39
483
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:12:37
484
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:12:42
485
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:12:46
486
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:41:44
487
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:28
488
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:31
489
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:40
490
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:43
491
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:46
492
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:48
493
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:53
494
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:56
495
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:11:58
496
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:12:03
497
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:12:06
498
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:29:44
499
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:29:47
500
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:31:55
501
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:31:58
502
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:58:09
503
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
15:58:17
504
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
17:50:32
505
03/09/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
03-09-2018
18:06:50
506
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:20:12
507
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:37:07
508
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:41:05
509
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:41:09
510
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:41:14
511
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
21:41:33
512
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
22:00:17
513
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
23:34:46
514
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
23:46:43
515
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
23:46:51
516
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
23:46:55
517
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
23:46:57
518
03/09/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 1
-
-8.500đ
Lớp trưởng
03-09-2018
07:58:49
519
03/09/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 2
-
-8.000đ
Lớp trưởng
03-09-2018
07:58:58
520
03/09/2018 Gửi SMS thông báo: NHÓM 3
-
-9.250đ
Lớp trưởng
03-09-2018
07:59:06
521
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:11:56
522
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:03
523
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:06
524
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:10
525
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:14
526
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:17
527
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:22
528
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:27
529
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:30
530
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:12:33
531
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
10:52:02
532
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:03:57
533
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:04:02
534
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:04:05
535
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:04:07
536
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:04:10
537
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
13:04:12
538
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:00:03
539
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:00:52
540
03/09/2018 SMS Hệ thống: Xóa thành viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
03-09-2018
14:00:56
541
06/11/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
06-11-2018
07:05:32
542
21/11/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
21-11-2018
11:43:01
543
21/11/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
21-11-2018
13:04:10
544
12/12/2018 Thành viên gửi SMS
-
-250đ
Thành viên
12-12-2018
10:57:01
545
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
15:12:22
546
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
15:12:30
547
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
15:12:36
548
07/01/2019 Thành viên gửi SMS
-
-350đ
Thành viên
07-01-2019
15:41:35
549
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
17:25:06
550
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
17:25:16
551
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:34:47
552
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
17:34:52
553
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
17:34:55
554
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:41:52
555
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:41:58
556
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:44:51
557
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:44:57
558
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:45:05
559
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
07-01-2019
17:47:27
560
07/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
07-01-2019
20:33:52
561
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-01-2019
15:04:11
562
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-01-2019
18:27:24
563
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-01-2019
22:59:07
564
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
09-01-2019
22:59:12
565
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-01-2019
22:59:16
566
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-250đ
Hệ thống
09-01-2019
22:59:21
567
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
09-01-2019
22:59:24
568
09/01/2019 SMS Hệ thống: Xóa sinh viên khỏi nhóm
-
-350đ
Hệ thống
09-01-2019
23:05:26
Số dư hiện tại của hệ thống (tạm tính):
+221.620